چنگیز اوندر

چنگیز اوندر

شماره:
17
سن:
26
ملیت:
ترکیه
17

اخبار چنگیز اوندر

از تومازی تا توتی: شماره مقدس برای آزمون (عکس)
48.1K 23

از تومازی تا توتی: شماره مقدس برای آزمون (عکس)

شماره 17 رم که زمانی بر تن اسطوره هایی چون فرانچسکو توتی و دامیانو تومازی بود، حالا در اختیار سردار آزمون قرار گرفته است.

شماره 17 رم که زمانی بر تن اسطوره هایی چون فرانچسکو توتی و دامیانو تومازی بود، حالا در اختیار سردار آزمون قرار گرفته است.