علی جوکار

علی جوکار

پست:
مدافع
ملیت:
ایران

اخبار علی جوکار

مصدومیت لژیونر ایرانی لیگ قطر
38K 0

مصدومیت لژیونر ایرانی لیگ قطر

علی جوکار بازیکن تیم الشحانیه، دچار پارگی خفیف در ناحیه ران پا شده و سه هفته از میادین دور است.

علی جوکار بازیکن تیم الشحانیه، دچار پارگی خفیف در ناحیه ران پا شده و سه هفته از میادین دور است.