ناکامورا

ناکامورا

تیم :
پست:
مدافع

اخبار ناکامورا

کازویوشی میورا؛ درخشش ابدی یک سامورایی
97.8K 0

کازویوشی میورا؛ درخشش ابدی یک سامورایی

افسانه کازویوشی میورا را باید یکی از داستان های ماندگار خاور دور و کشور ژاپن قلمداد کرد.

افسانه کازویوشی میورا را باید یکی از داستان های ماندگار خاور دور و کشور ژاپن قلمداد کرد.

ویدیوها ناکامورا