مارک نوبل

مارک نوبل

پست:
هافبک

اخبار مارک نوبل

نوبل، فوتبالیست مهمی که او را نمی‌شناسید
68.2K 16

نوبل، فوتبالیست مهمی که او را نمی‌شناسید

لازم نيست وستهمي باشید تا خداحافظي مارک نوبل را تکان دهنده بدانيد؛ او مفهومی را با خود حمل می‌کرد که کمتر مورد نظر ماست؛ وفاداری.

لازم نيست وستهمي باشید تا خداحافظي مارک نوبل را تکان دهنده بدانيد؛ او مفهومی را با خود حمل می‌کرد که کمتر مورد نظر ماست؛ وفاداری.