لک چیرا

لک چیرا

پست:
مدافع
ملیت:
ایران

اخبار لک چیرا

لک چیرا در راه راه آهن
36.9K 0

لک چیرا در راه راه آهن

راه آهن با لک چیرا مذاکره کرده تا این بازیکن پیراهن این تیم را بپوشد.

راه آهن با لک چیرا مذاکره کرده تا این بازیکن پیراهن این تیم را بپوشد.