یک شانزدهم

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

1401/10/13 23:30 info
سئوتا
سئوتا
1
الچه
الچه
0
1401/10/14 23:30 info video
اینترسیتی
اینترسیتی
3
بارسلونا
بارسلونا
4
1401/10/14 21:30 info
لوگرونس
لوگرونس
0
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
1
1401/10/14 21:30 info
پونتودرا
پونتودرا
0
مایورکا
مایورکا
2
1401/10/13 23:30 info video
کاسرنو
کاسرنو
0
رئال مادرید
رئال مادرید
1
1401/10/13 21:30 info
کارتاخنا
کارتاخنا
1
ویارئال
ویارئال
5
1401/10/14 22:30 info video
رئال اویدو
رئال اویدو
0
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
2
1401/10/13 23:30 info
لوانته
لوانته
3
ختافه
ختافه
2
1401/10/13 21:30 info
لانوسیا
لانوسیا
0
والنسیا
والنسیا
3
1401/10/13 23:30 info
خیخون
خیخون
2
رایو وایه کانو
رایو وایه کانو
0
1401/10/13 21:30 info
اسپانیول
اسپانیول
3
سلتاویگو
سلتاویگو
1
1401/10/15 23:30 info
الدنس
الدنس
1
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
6
1401/10/15 18:30 info
ایبیزا ایسلاس
ایبیزا ایسلاس
1
رئال بتیس
رئال بتیس
4
1401/10/15 18:30 info
خیمناستیک
خیمناستیک
1
اوساسونا
اوساسونا
2
1401/10/14 21:30 info
لینارس
لینارس
0
سویا
سویا
5
1401/10/14 23:30 info
آلاوس
آلاوس
1
وایادولید
وایادولید
0
1401/10/29 22:30 info video
سئوتا
سئوتا
0
بارسلونا
بارسلونا
5
1401/10/27 21:30 info video
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
1
مایورکا
مایورکا
0
1401/10/29 23:30 info video
ویارئال
ویارئال
2
رئال مادرید
رئال مادرید
3
1401/10/28 23:30 info video
لوانته
لوانته
0
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
2
1401/10/28 21:30 info video
خیخون
خیخون
0
والنسیا
والنسیا
4
1401/10/28 22:30 info video
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
1
اسپانیول
اسپانیول
0
1401/10/28 23:30 info video
رئال بتیس
رئال بتیس
2 (2)
اوساسونا
اوساسونا
2 (4)
1401/10/27 23:30 info video
آلاوس
آلاوس
0
سویا
سویا
1
1401/11/05 23:30 info video
بارسلونا
بارسلونا
1
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
0
1401/11/06 23:30 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
3
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
1
1401/11/06 22:30 info video
والنسیا
والنسیا
1
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
3
1401/11/06 00:30 info video
اوساسونا
اوساسونا
2
سویا
سویا
1
رفت و برگشت (مشاهده)
رئال مادرید
رئال مادرید
بارسلونا
بارسلونا
close
رفت 1401/12/10 23:30 info
رئال مادرید
رئال مادرید
بارسلونا
بارسلونا
برگشت 1402/01/16 23:30 info
بارسلونا
بارسلونا
رئال مادرید
رئال مادرید
رفت و برگشت (مشاهده)
اوساسونا
اوساسونا
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
close
رفت 1401/12/11 23:30 info
اوساسونا
اوساسونا
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
برگشت 1402/01/15 23:30 info
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
اوساسونا
اوساسونا
فینال