نمودار جام حذفی ایتالیا

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال