آلومینیوم اراک

نقل و انتقالات آلومینیوم اراک

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال آلومینیوم اراک

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی به تیم انتقال از نوع انتقال
علی لطیفی
علی لطیفی
نفت اهواز
نفت اهواز
احتمالی
امیر ابراهیم زاده
امیر ابراهیم زاده
تراکتور
تراکتور
احتمالی
علی رضایی
علی رضایی
خوشه طلایی
خوشه طلایی
احتمالی
عیسی مرادی
عیسی مرادی
شمس آذر قزوین
شمس آذر قزوین
احتمالی