قطعی احتمالی قرضی آخرین تغییرات : چهارشنبه 8 تیر - 19:19
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
احمدرضا جلالی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
امین جهان کهن
انتقال از مس کرمان به آلومینیوم اراک
محمد جواد کیا
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
احسان حسینی
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
رضا جبیره
انتقال از صنعت نفت آبادان به آلومینیوم اراک
سجاد دانای باغکی
انتقال از ذوب آهن به آلومینیوم اراک
سیدمهران موسوی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
کریم اسلامی
انتقال از نساجی مازندران به آلومینیوم اراک
محمدعلی صفیا
انتقال از خیبر خرم آباد به آلومینیوم اراک
یونس اکبرپور
انتقال از مس رفسنجان به آلومینیوم اراک
بازیکنان خروجی
امیرحسین کریمی
انتقال از آلومینیوم اراک
میلاد احمدی
انتقال از آلومینیوم اراک
امید سینگ
انتقال از آلومینیوم اراک
پوریا آریاکیا
انتقال از آلومینیوم اراک به تراکتور
رامتین سلیمان زاده
انتقال از آلومینیوم اراک به مس رفسنجان
علی آل کثیر
انتقال از آلومینیوم اراک
محمد علی نژاد
انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
مهرداد بایرامی
انتقال از آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
امید حامدی فر
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
رضا میرزایی
انتقال از سپاهان به استقلال
سجاد شهباززاده
انتقال از سپاهان به استقلال
محمدحسین زواری
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
محمدحسین مرادمند
انتقال از ملوان به استقلال
سیاوش یزدانی
انتقال از ملوان به استقلال
علی کریمی
انتقال به استقلال
کاوه رضایی
انتقال به استقلال
محسن آذرباد
انتقال از مس رفسنجان به استقلال
محمد نادری
انتقال به استقلال
بازیکنان خروجی
رودی ژستد
انتقال از استقلال
محمد دانشگر
انتقال از استقلال به سپاهان
امیرحسین حسین زاده
انتقال از استقلال به شارلروا
وریا غفوری
انتقال از استقلال
بازیکنان ورودی
دانیال اسماعیلی فر
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
سروش رفیعی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
سعید صادقی
انتقال از گل گهرسیرجان به پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
انتقال به پرسپولیس
گیورگی گولسیانی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
محمدمهدی احمدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس
مرتضی پورعلی گنجی
انتقال به پرسپولیس
امیر شهیم
انتقال به پرسپولیس
کاسیانو
انتقال از ویزلا به پرسپولیس
بازیکنان خروجی
احسان پهلوان
انتقال از پرسپولیس به فولاد
حامد لک
انتقال از پرسپولیس به مس رفسنجان
رامین رضائیان
انتقال از پرسپولیس
سعید آقایی
انتقال از پرسپولیس به فولاد
علی شجاعی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
محمد شریفی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
رضا اسدی
انتقال از پرسپولیس
سیدجلال حسینی
انتقال از پرسپولیس
شرزود تمیروف
انتقال از پرسپولیس
علیرضا ابراهیمی
انتقال از پرسپولیس
عیسی آل کثیر
انتقال از پرسپولیس
محمد مهدی مهدی خانی
انتقال از پرسپولیس به مس کرمان
منوچهر صفروف
انتقال از پرسپولیس
وحدت هانانوف
انتقال از پرسپولیس
بازیکنان ورودی
امیر شبانی
انتقال از ذوب آهن به پیکان
ساسان حسینی
انتقال از فولاد به پیکان
بازیکنان خروجی
محمدمهدی محبی
انتقال از پیکان
امیرحسین رنگرز
انتقال از پیکان به ذوب آهن
بازیکنان ورودی
محمدرضا خانزاده
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
پوریا آریاکیا
انتقال از آلومینیوم اراک به تراکتور
سعید عزت اللهی
انتقال به تراکتور
سید احمد موسوی
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
کریم انصاری فرد
انتقال به تراکتور
میلاد باقری
انتقال از نفت مسجد سلیمان به تراکتور
بازیکنان خروجی
اکبر ایمانی
انتقال از تراکتور به ملوان
پیمان بابایی
انتقال از تراکتور
بازیکنان ورودی
آرمان اکوان
انتقال از آرمان گهر به ذوب آهن
شهرام سالاری
انتقال از خیبر خرم آباد به ذوب آهن
امیرحسین رنگرز
انتقال از پیکان به ذوب آهن
کریم اسلامی
انتقال از نساجی مازندران به ذوب آهن
بازیکنان خروجی
امیر شبانی
انتقال از ذوب آهن به پیکان
حسین ابراهیمی
انتقال از ذوب آهن
رضا خالقی فر
انتقال از ذوب آهن
عارف رستمی
انتقال از ذوب آهن
علی خدادادی
انتقال از ذوب آهن
محمد خدابنده لو
انتقال از ذوب آهن به گل گهرسیرجان
سجاد دانای باغکی
انتقال از ذوب آهن به آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
محمد دانشگر
انتقال از استقلال به سپاهان
میلاد زکی پور
انتقال از گل گهرسیرجان به سپاهان
محمد علی نژاد
انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
مهدی شیری
انتقال از فولاد به سپاهان
نیما میرزازاد
انتقال از صنعت نفت آبادان به سپاهان
بازیکنان خروجی
دانیال اسماعیلی فر
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
رضا میرزایی
انتقال از سپاهان به استقلال
سجاد شهباززاده
انتقال از سپاهان به استقلال
سروش رفیعی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
گیورگی گولسیانی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
میلاد جهانی
انتقال از سپاهان
عزت اله پورقاز
انتقال از سپاهان
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
ابوالفضل عکاشه
انتقال از شهرخودرو مشهد
محمد جواد کیا
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
میلاد فراهانی
انتقال از شهرخودرو مشهد به هوادار
احسان حسینی
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
امید حامدی فر
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
محمدحسین زواری
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
رضا جبیره
انتقال از صنعت نفت آبادان به آلومینیوم اراک
شروین بزرگ
انتقال از صنعت نفت آبادان
نیما میرزازاد
انتقال از صنعت نفت آبادان به سپاهان
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
احسان پهلوان
انتقال از پرسپولیس به فولاد
سعید آقایی
انتقال از پرسپولیس به فولاد
علی قربانی
انتقال به فولاد
مجید علیاری
انتقال از مس رفسنجان به فولاد
اشکان دژاگه
انتقال به فولاد
پیام نیازمند
انتقال از پورتیموننز به فولاد
بازیکنان خروجی
احسان مرادیان
انتقال از فولاد
احمدرضا جلالی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
ساسان حسینی
انتقال از فولاد به پیکان
لوسیانو پریرا
انتقال از فولاد به مس رفسنجان
مهران درخشان مهر
انتقال از فولاد
سیدمهران موسوی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
محمدرضا عباسی
انتقال از فولاد
مهدی شیری
انتقال از فولاد به سپاهان
بازیکنان ورودی
محمد خدابنده لو
انتقال از ذوب آهن به گل گهرسیرجان
بازیکنان خروجی
ایمان سلیمی
انتقال از گل گهرسیرجان به مس رفسنجان
سعید صادقی
انتقال از گل گهرسیرجان به پرسپولیس
سید احمد موسوی
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
محمدرضا خانزاده
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
میلاد زکی پور
انتقال از گل گهرسیرجان به سپاهان
محمد اکبر منادی
انتقال از گل گهرسیرجان
مسیح زاهدی
انتقال از گل گهرسیرجان
بازیکنان ورودی
ایمان سلیمی
انتقال از گل گهرسیرجان به مس رفسنجان
حامد لک
انتقال از پرسپولیس به مس رفسنجان
لوسیانو پریرا
انتقال از فولاد به مس رفسنجان
مرتضی منصوری
انتقال از نساجی مازندران به مس رفسنجان
رامتین سلیمان زاده
انتقال از آلومینیوم اراک به مس رفسنجان
محمدمهدی محبی
انتقال به مس رفسنجان
بازیکنان خروجی
ظاهر سلیمان
انتقال از مس رفسنجان
فایز الرشیدی
انتقال از مس رفسنجان
مجید علیاری
انتقال از مس رفسنجان به فولاد
فراز امامعلی
انتقال از مس رفسنجان
فرشاد محمدی مهر
انتقال از مس رفسنجان
محسن آذرباد
انتقال از مس رفسنجان به استقلال
یونس اکبرپور
انتقال از مس رفسنجان به آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
محمد مهدی مهدی خانی
انتقال از پرسپولیس به مس کرمان
بازیکنان خروجی
امین جهان کهن
انتقال از مس کرمان به آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
اکبر ایمانی
انتقال از تراکتور به ملوان
بازیکنان خروجی
محمدحسین مرادمند
انتقال از ملوان به استقلال
سیاوش یزدانی
انتقال از ملوان به استقلال
بازیکنان ورودی
علی شجاعی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
محمد شریفی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
محمد میری
انتقال از هوادار به نساجی مازندران
بازیکنان خروجی
مرتضی منصوری
انتقال از نساجی مازندران به مس رفسنجان
ایوب کلانتری
انتقال از نساجی مازندران به هوادار
کریم اسلامی
انتقال از نساجی مازندران به ذوب آهن یا آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
احمد الجبوری
انتقال از نفت مسجد سلیمان
محمدمهدی احمدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس
مسعود پورمحمد
انتقال از نفت مسجد سلیمان
میلاد باقری
انتقال از نفت مسجد سلیمان به تراکتور
بازیکنان ورودی
ایمان غلامی
انتقال از سایپا به هوادار
حسین ابرقویی نژاد
انتقال از ویستاتوربین تهران به هوادار
میلاد فراهانی
انتقال از شهرخودرو مشهد به هوادار
ایوب کلانتری
انتقال از نساجی مازندران به هوادار
بازیکنان خروجی
بابک مرادی
انتقال از هوادار
محمد میری
انتقال از هوادار به نساجی مازندران
مهرداد بشاگردی
انتقال از هوادار