بازی رنس - نانت

فرانسه لیگ یک (هفته 8)

رنس

3 1

نانت

16:30 1400/07/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رنس و نانت

فرانسه لیگ یک

رنس

2
1

نانت

23:30
1399/12/13
فرانسه لیگ یک

نانت

2
3

رنس

21:30
1399/09/26
فرانسه لیگ یک

رنس

0
1

نانت

17:30
1398/06/24
فرانسه لوشامپیونا

نانت

0
1

رنس

17:30
1397/12/26