بازی کلمبیا - شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 9)

کلمبیا

3 1

شیلی

03:30 1400/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کلمبیا و شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

2
2

شیلی

04:00
1399/07/23
دوستانه ملی بین المللی

شیلی

0
0

کلمبیا

19:30
1398/07/20
کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

شیلی

0
0

کلمبیا

03:30
1398/04/08
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
0

کلمبیا

00:00
1395/08/21

ویدیوهای بازی کلمبیا و شیلی