بازی کایسری اسپور - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

3 0

گالاتاسارای

20:30 1400/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کایسری اسپور و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
0

کایسری اسپور

19:30
1399/12/23
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
1

گالاتاسارای

20:00
1399/09/03
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
4

گالاتاسارای

19:30
1398/11/13
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
2

کایسری اسپور

22:00
1398/06/08