بازی ریزه اسپور - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ریزه اسپور

2 3

گالاتاسارای

19:30 1400/07/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ریزه اسپور و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

4
3

گالاتاسارای

19:30
1399/12/29
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

4
0

ریزه اسپور

19:30
1399/09/08
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

0
2

ریزه اسپور

22:30
1399/03/25
ترکیه سوپرلیگ

ریزه اسپور

0
2

گالاتاسارای

21:00
1398/08/10