بازی هیرنفین - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 1)

هیرنفین

0 2

آژاکس

20:15 1400/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هیرنفین و آژاکس

هلند اردیویسه

آژاکس

2
1

هیرنفین

19:15
1400/01/15
هلند اردیویسه

هیرنفین

1
5

آژاکس

16:00
1399/07/27
هلند اردیویسه

آژاکس

3
1

هیرنفین

23:15
1398/12/17
بین المللی دوستانه باشگاهی

آژاکس

0
1

هیرنفین

16:00
1398/07/17