بازی گالاتاسارای - قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گالاتاسارای

1 0

قونیه اسپور

16:30 1400/07/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گالاتاسارای و قونیه اسپور

ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

0
1

گالاتاسارای

22:00
1400/02/08
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
4

قونیه اسپور

19:30
1399/10/16
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
0

قونیه اسپور

19:30
1398/11/06
ترکیه سوپرلیگ

قونیه اسپور

1
1

گالاتاسارای

23:15
1398/06/03