بازی شهداب یزد - سایپا

والیبال لیگ برتر (هفته 9)
3 21 25 25 24 15

شهداب یزد

2 25 22 19 26 13

سایپا

16:00 1400/09/03

بازی های رودرروی شهداب یزد و سایپا

والیبال لیگ برتر

سایپا

1
3

شهداب یزد

17:00
1399/11/29
والیبال لیگ برتر

شهداب یزد

3
1

سایپا

14:00
1399/08/22
والیبال لیگ برتر

سایپا

3
2

شهداب یزد

16:00
1398/11/24
والیبال لیگ برتر

شهداب یزد

3
2

سایپا

17:00
1398/08/16