بازی پیکان تهران - شهرداری ارومیه

والیبال لیگ برتر (هفته 9)
3 25 22 25 21 19

پیکان تهران

2 20 25 22 25 17

شهرداری ارومیه

16:00 1400/09/03

بازی های رودرروی پیکان تهران و شهرداری ارومیه

والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

3
0

پیکان تهران

14:00
1399/11/13
والیبال لیگ برتر

پیکان تهران

1
3

شهرداری ارومیه

16:00
1399/06/30
والیبال لیگ برتر

پیکان تهران

3
1

شهرداری ارومیه

16:00
1398/11/06
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

1
3

پیکان تهران

16:00
1397/10/05