بازی پاس گرگان - آذرباتری ارومیه

والیبال لیگ برتر (هفته 9)
2 25 21 25 23 11

پاس گرگان

3 18 25 23 25 15

آذرباتری ارومیه

16:00 1400/09/03