بازی الچه - ویارئال

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

الچه

1 1

ویارئال

22:30 1393/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی الچه و ویارئال

اسپانیا لالیگا

الچه

1
4

ویارئال

23:30
1400/06/31
اسپانیا لالیگا

ویارئال

2
2

الچه

21:00
1399/11/18
اسپانیا لالیگا

الچه

0
0

ویارئال

21:00
1399/09/16
اسپانيا لاليگا

الچه

0
1

ویارئال

19:30
1394/02/20
اسپانيا لاليگا

ویارئال

2
2

الچه

22:30
1393/10/13