بازی برایتون - ساوتهمپتون

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

برایتون

1 3

ساوتهمپتون

23:15 1393/05/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی برایتون و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

ساوتهمپتون

15:30
1399/12/24
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
1

برایتون

23:30
1399/09/17
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

ساوتهمپتون

23:45
1399/04/26
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
0

برایتون

18:30
1398/06/02
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
0

برایتون

19:30
1398/01/10