بازی وردربرمن - چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی

وردربرمن

3 0

چلسی

19:30 1393/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی وردربرمن و چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی

چلسی

4
2

وردربرمن

17:30
1395/05/17