بازی پورتو - لیل

لیگ قهرمانان اروپا پلي آف

پورتو

2 0

لیل

23:15 1393/06/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پورتو و لیل

بین المللی دوستانه باشگاهی

لیل

0
2

پورتو

23:15
1400/05/03
بین المللی دوستانه باشگاهی

لیل

2
1

پورتو

23:30
1397/04/29

ویدیوهای بازی پورتو و لیل