بازی پاری سن ژرمن - اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

1 0

اینتر

22:30 1393/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

1
1

پاری سن ژرمن

16:00
1398/05/05
بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

3
1

اینتر

01:30
1395/05/04
بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

1
0

اینتر

20:00
1394/10/09