بازی بازل - شاختار

بین المللی دوستانه باشگاهی

بازل

1 3

شاختار

21:30 1394/04/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بازل و شاختار

لیگ اروپا یک چهارم نهایی

بازل

1
4

شاختار

23:30
1399/05/21