بازی بایرن مونیخ - آث میلان

بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرن مونیخ

3 0

آث میلان

23:15 1394/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرن مونیخ و آث میلان

بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

آث میلان

0
1

بایرن مونیخ

05:30
1398/05/02
بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

آث میلان

4
0

بایرن مونیخ

14:05
1396/04/31
بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

3
3

بایرن مونیخ

05:30
1395/05/07