بازی آاس رم - سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی

آاس رم

6 4

سویا

22:30 1394/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آاس رم و سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

0
0

آاس رم

21:00
1400/05/09
لیگ اروپا یک هشتم نهایی

آاس رم

0
2

سویا

21:25
1399/05/16
بین المللی دوستانه باشگاهی

آاس رم

1
2

سویا

00:30
1396/05/20