بازی پاری سن ژرمن - لو آور

فرانسه لوشامپیونه (هفته 32)

پاری سن ژرمن

3 0

لو آور

19:30 1388/01/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و لو آور

بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

9
0

لو آور

21:30
1399/04/22
فرانسه لوشامپیونه

پاری سن ژرمن

3
1

لو آور

21:30
1387/08/25