بازی لو آور - پاری سن ژرمن

فرانسه لوشامپیونه (هفته 14)

لو آور

1 3

پاری سن ژرمن

21:30 1387/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لو آور و پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

9
0

لو آور

21:30
1399/04/22
فرانسه لوشامپیونه

لو آور

0
3

پاری سن ژرمن

19:30
1388/01/30