بازی اینتر - پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

0 1

پاری سن ژرمن

20:00 1394/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اینتر و پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

1
1

پاری سن ژرمن

16:00
1398/05/05
بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

3
1

اینتر

01:30
1395/05/04
بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

0
1

پاری سن ژرمن

22:30
1393/10/09

ویدیوهای بازی اینتر و پاری سن ژرمن