بازی بایرلورکوزن - بوخوم

بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرلورکوزن

1 2

بوخوم

17:30 1394/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و بوخوم

آلمان بوندسلیگا

بوخوم

0
1

بایرلورکوزن

18:00
1400/08/29
بین المللی دوستانه باشگاهی

بوخوم

2
5

بایرلورکوزن

18:30
1397/01/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

بوخوم

2
1

بایرلورکوزن

17:30
1396/06/09
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

1
1

بوخوم

18:00
1388/11/17