بازی بولونیا - شالکه

بین المللی دوستانه باشگاهی

بولونیا

1 2

شالکه

21:00 1395/05/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بولونیا و شالکه

بین المللی دوستانه باشگاهی

بولونیا

3
2

شالکه

20:30
1398/05/07