بازی مایورکا - گرانادا

بین المللی دوستانه باشگاهی

مایورکا

2 3

گرانادا

23:30 1395/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مایورکا و گرانادا

اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

مایورکا

23:30
1399/04/26
اسپانیا لالیگا

مایورکا

0
1

گرانادا

14:30
1398/10/15
اسپانیا لاليگا

مایورکا

2
1

گرانادا

14:30
1391/12/13
اسپانیا لاليگا

گرانادا

2
1

مایورکا

18:30
1391/07/16