بازی اوئسکا - لوانته

بین المللی دوستانه باشگاهی

اوئسکا

2 1

لوانته

21:30 1395/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اوئسکا و لوانته

اسپانیا لالیگا

اوئسکا

2
0

لوانته

23:30
1400/01/13
اسپانیا لالیگا

لوانته

1
1

اوئسکا

22:15
1399/10/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

اوئسکا

1
1

لوانته

22:30
1398/05/10
اسپانیا لالیگا

اوئسکا

2
2

لوانته

21:00
1398/01/18
اسپانیا لالیگا

لوانته

2
2

اوئسکا

21:00
1397/09/03