بازی لیل - رنس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لیل

2 4

رنس

20:30 1397/04/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لیل و رنس

فرانسه لیگ یک

رنس

1
2

لیل

20:30
1400/06/31
فرانسه لیگ یک

رنس

1
2

لیل

19:30
1399/10/28
فرانسه لیگ یک

لیل

1
0

رنس

15:30
1399/06/09
فرانسه لیگ یک

لیل

0
2

رنس

17:30
1398/06/10
بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

1
1

لیل

20:30
1398/04/22