بازی رنس - گنگام

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

رنس

1 4

گنگام

20:30 1397/05/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رنس و گنگام

فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
0

گنگام

22:30
1397/11/06
فرانسه لوشامپیونا

گنگام

1
2

رنس

22:30
1397/09/03
فرانسه لوشامپیونا

گنگام

1
0

رنس

22:30
1394/12/29
فرانسه لوشامپیونا

رنس

2
1

گنگام

21:30
1394/09/11