بازی رنس - دیژون

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

رنس

2 1

دیژون

20:30 1397/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رنس و دیژون

فرانسه لیگ یک

رنس

1
0

دیژون

17:30
1400/01/01
فرانسه لیگ یک

دیژون

0
0

رنس

23:30
1399/10/17
فرانسه لیگ یک

دیژون

2
1

رنس

21:30
1398/07/06
بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

3
1

دیژون

20:30
1398/05/05
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
1

دیژون

22:30
1397/12/18