بازی دورتموند - فاینورد

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

دورتموند

2 1

فاینورد

19:30 1397/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دورتموند و فاینورد

بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

1
3

فاینورد

19:15
1399/06/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

4
2

فاینورد

14:30
1398/10/21