بازی بازل - کراسنودار

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بازل

2 0

کراسنودار

15:30 1397/11/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بازل و کراسنودار

لیگ اروپا گروه C

بازل

0
1

کراسنودار

19:20
1398/09/07
لیگ اروپا گروه C

کراسنودار

0
5

بازل

21:25
1398/06/28