بازی مونیخ 1860 - بازل

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

مونیخ 1860

1 5

بازل

21:30 1398/04/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مونیخ 1860 و بازل

بین المللی دوستانه باشگاهی

بازل

1
1

مونیخ 1860

20:00
1395/04/11