بازی بایرلورکوزن - سیتارد

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بایرلورکوزن

0 1

سیتارد

17:30 1398/04/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و سیتارد

بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرلورکوزن

2
0

سیتارد

20:30
1397/05/06