بازی والسال - استون ویلا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

والسال

1 5

استون ویلا

23:15 1398/05/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی والسال و استون ویلا

بین المللی دوستانه باشگاهی

استون ویلا

4
0

والسال

23:00
1400/04/30
بین المللی دوستانه باشگاهی

استون ویلا

4
1

والسال

23:15
1397/04/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

استون ویلا

0
0

والسال

23:15
1396/04/27