بازی رنس - متز

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

رنس

2 0

متز

20:30 1398/05/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رنس و متز

فرانسه لیگ یک

رنس

1
1

متز

17:30
1400/05/31
فرانسه لیگ یک

متز

0
0

رنس

17:30
1400/01/29
فرانسه لیگ یک

رنس

1
2

متز

17:30
1399/06/30
فرانسه لیگ یک

متز

1
0

رنس

22:30
1398/11/05
فرانسه لیگ یک

رنس

1
1

متز

22:30
1398/09/02