بازی بوردو - گالاتاسارای

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بوردو

1 3

گالاتاسارای

19:00 1398/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90