بازی بیرمنگام - برایتون

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بیرمنگام

0 4

برایتون

18:30 1398/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بیرمنگام و برایتون

قهرمانی انگلیس قهرمانی

برایتون

2
1

بیرمنگام

23:15
1395/01/17
قهرمانی انگلیس قهرمانی

بیرمنگام

1
2

برایتون

18:30
1394/09/07