بازی هافن هایم - سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

هافن هایم

1 2

سویا

18:00 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هافن هایم و سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

4
0

هافن هایم

13:30
1398/05/13