بازی لیل - آاس رم

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لیل

2 3

آاس رم

20:30 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
1