بازی هوفنهایم - سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

هوفنهایم

0 4

سویا

13:30 1398/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هوفنهایم و سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

2
1

هوفنهایم

18:00
1398/05/12