بازی مایورکا - لوانته

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

مایورکا

1 2

لوانته

23:30 1398/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مایورکا و لوانته

بین المللی دوستانه باشگاهی

مایورکا

1
2

لوانته

23:30
1399/06/06
اسپانیا لالیگا

لوانته

0
2

مایورکا

22:00
1399/04/19
اسپانیا لالیگا

مایورکا

1
2

لوانته

23:30
1398/09/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

لوانته

1
0

مایورکا

23:30
1394/05/20