بازی لانس - رنس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لانس

1 1

رنس

13:00 1398/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لانس و رنس

فرانسه لیگ یک

رنس

0
2

لانس

22:30
1400/07/09
بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

1
2

لانس

15:30
1400/05/02
فرانسه لیگ یک

لانس

1
1

رنس

21:30
1399/11/25
فرانسه لیگ یک

رنس

4
4

لانس

17:30
1399/08/18