بازی کوئینز پارک - میدلزبورو

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

کوئینز پارک

2 2

میدلزبورو

18:30 1398/08/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
8
خطا
3
1
آفساید
3
7
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
6
20
خطا
9
2
آفساید
5
14
موقعیت گل
9
61
٪ مالکیت توپ
39
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
4
12
خطا
6
1
آفساید
2
7
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کوئینز پارک و میدلزبورو

چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

2
1

میدلزبورو

16:00
1400/01/28
چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

1
1

کوئینز پارک

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

1
0

میدلزبورو

17:30
1399/04/15
چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

0
2

میدلزبورو

18:30
1397/12/04